هدف

ایجاد سازمانی، پویا، دانش بنیان، متعهد، قابل اعتماد، پاسخگو برای ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی برای پروژه‌های عمرانی دولتی و غیر دولتی در زمینه‌های معماری، شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی)، سازه، راهسازی، حمل و نقل و ترافیک، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی

۱
آرمان

شرکت دانش پژوه و محقق مهباد با برخورداری از سازمانی منسجم و منعطف و با ساختاری هماهنگ و موزون از نیروی انسانی هوشمند و مؤلف حرفه، راز و رمز حضور و ماندگاری مفید و مؤثر خود را در ارائه خدمات با کیفیت ممتاز علمی و کاربردی در عرصه‌ مشاوره‌های فنی و مهندسی در راستای توسعه همه جانبه کشور تعریف و تبیین کرده است.

۲
خط مشی کیفیت

: شرکت مهندسین مشاور مهباد ، ارائه دهنده خدمات طراحی ، مشاوره و نظارت در معماری و شهر سازی و سازه اهداف کیفی خود را بر اصول ذیل استوار ساخته است

ارتقاء سطح رضایت کارفرما و طرف های ذینفع

متابعت از قوانین، مقررات و الزامات قانونی مرتبط با فعالیت های کیفی شرکت

استفاده بهینه از امکانات موجود و اختصاص منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف شرکت

به کارگیری فن آوری های پیشرفته

: در این خصوص جهت حصول به اهداف کیفی فوق الذکر سیاستهای ذیل بکار گرفته شده است

تلاش در جهت بهبود مستمر نظام کیفی شامل کیفیت محصولات و فرآیندها

انجام آموزشهای لازم در تمام سطوح پرسنلی شرکت

ایجاد انگیزش و بهره‌وری در پرسنل

۳
ماموریت

ارائه انواع خدمات مشاوره فنی و مهندسی در زمینه‌های معماری، شهرسازی، عمران، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی با توجه به آخرین دستاوردهای علمی ایران و جهان

تعامل زنده و پویا با مراکز و مجامع فنی – حرفه‌ی داخلی و جهانی، به منظور گسترش و ارتقاء دانش و تخصص در عرصه‌های معماری، شهرسازی، عمران و آبادانی و کاربردی کردن آن

در طرح‌های عمرانی دولتی و غیر دولتی کشور

توسعه کمی و کیفی سطح خدمات فنی و مهندسی تا سطحی که قابل رقابت با خدمات فنی مهندسی ارائه شده در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و قابلیت ارائه این نوع

خدمات برای خارج از کشور نیز میسر شود

۴
ارزش ها

پایداری ارتباط تنگاتنگ دائمی با مجامع حرفه ای و پایش بی پایان مدیریت دانایی به منظور حفظ ارتقاء دانش حرفه ای در سازمان

بهره‌گیری از نیروی انسانی هوشمند و مؤلف که ذات و جوهره خود را با کار گروهی و خرد جمعی تعریف کرده است

اسداری از روح تحقیق و ارج گذاری به دست‌آوردهای با ارزش شناخت مادی و ملموس مقوله‌های کار و حرفه از طریق پیوند «تنگاتنگ و بی وقفه»، «زنده و پویا» و «مؤلف و خلاق» با محیط موضوع پروژه‌ها

نیروی انسانی مهندسی مجرب شاغل در سازمان به عنوان رکن اصلی سازمان مهباد مطرح بوده و در حفظ و پویایی دانش زیر مجموعه اهتمام باید داشت

تعامل زنده و پویا با کارفرمایان به منظور شناخت دقیق ابعاد،‌ عمق و دامنه موضوع پروژه‌ها و فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای مناسب و کارآمد درک و فهم متقابل از آنها

به هنگام و بروز نگهداشتن ارتباطات کارفرمایی به منظور مبادله و مفاهمه آخرین دست‌آوردها و نتایج پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها

کوشش بی وقفه در ارتقاء حس مسئولیت و درک تعهدات اجتماعی در رویارویی با کار و حرفه که در سازمان مهباد از دیرباز حضوری زنده و فعال داشته است و اینک به صورت فرهنگی سازمانی نهادینه شده است

هم سویی و همراهی با آخرین دست‌آوردهای تکنولوژی جهانی و بکارگیری ابزار، ملزومات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری هم سطح و هم تراز حرفه و تخصص در سطح منطقه و جهان

نگاهی جامع و فراگیر به ضرورتها و مأموریتهای پروژه‌های عمرانی دولتی، غیر دولتی و هدایت جدی مطالعات به سمت تحقق اهدافی که نیازهای عاجل و بنیادین بهره‌وران را به سهولت و روانی برآورده می‌کند.

رویکرد جامع و فراگیر به پدیده مشارکت، شناخت دقیق ابعاد، دامنه و عمق آن در طرح‌های توسعه و عمران و تلاش در بکارگیری کاربردی و عملی این پدیده در پیشبرد و تحقق فرآیند طرح‌ها و پروژه‌ها

توسعه پایدار و اهمیت ویژه نقش و جایگاه آن در برقراری انسجام و کارآمدی فیمابین انسان، محیط و فعالیت به منزله مقوله‌ای بنیادین و بصورتی کاربردی و عملی در سرلوحه تمامی پروژه‌های

توسعه و عمران سازمان مهباد قرار دارد

۵